Skip to content

LEGJISLACIONI & STRATEGJITË

Me qëllim informimin dhe edukimin e duhur qytetarëve për çështjet mjedisore,kjo platform do shërbejë si një “one-stop-shop” për gjithë ata janë interesuar angazhohen me çështje mjedisore, shoqërinë civile, aktivistët mjedisorë dhe publikun përgjithësi. Platforma ofron informacion kohë reale për debatet publike planifikuara për t’u mbajtur lidhje me vendimet ndikojnë mjedis, ndër tjera. Platforma  përmban informacionin e mëposhtëm: 

 

www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti

Ligji Nr.03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit: Gzk.rks-gov.net

www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 03/L-160 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 03/L-230 pёr Vlerësimin Strategjik Mjedisor: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyres: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 04/L-197 për Kimikate: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 02/L-30 për Mbeturina: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr.03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr.03/L-119 Për Produktet Biocide: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Ligji Nr. 06/L-029 për Mbrojtje nga Rrezatimi dhe Sigurinë Bërthamore: Gzk.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit (2013-2022): Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategjia për Ujërat e Kosovës (2017-2036): Rcdnsee.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
STRATEGJIA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE (2019-2028): Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategjia (2021-2030) dhe Plani i Veprimit (2021-2023) për Menaxhimin e Integruar të Mbeturinave në Kosovë: Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategjia për Ndryshimet Klimatike (2014-2024): Mmphi.rks-gov.net