Skip to content

ZAKONODAVSTVO I STRATEGIJE

U cilju pravilnog informisanja i edukacije građana o pitanjima životne sredine, ova platforma će služiti kao „sve na jednom mestu“ za sve zainteresovane da se bave pitanjima životne sredine, civilno društvo, ekološke aktiviste i širu javnost. Platforma pruža informacije u realnom vremenu o javnim raspravama koje se planiraju održati u vezi sa odlukama koje utiču na životnu sredinu, između ostalog. Platforma sadrži sledeće informacije:

www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br.03 / L-025 o zaštiti životne sredine: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 03 / L-160 o zaštiti vazduha od zagađenja: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 04 / L-147 o vodama Kosova: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 03 / L-214 o proceni uticaja na životnu sredinu: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 03 / L-230 o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 03 / L-233 o zaštiti prirode: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 04 / L-197 o hemikalijama: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 02 / L-30 o otpadu: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br.03 / L-043 o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 03 / L-119 o biocidnim proizvodima: Gzk.rks-gov.net
www link icon ambientalisti legjislacioni publikimet ambienti
Zakon br. 06 / L-029 o zaštiti od zračenja i nuklearnoj bezbednosti: Gzk.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategija zaštite životne sredine (2013-2022): Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategija za vode Kosova (2017-2036): Rcdnsee.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
STRATEGIJA KLIMATSKE PROMENE (2019-2028): Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategija (2021-2030) i Akcioni plan (2021-2023) za integrisano upravljanje otpadom na Kosovu: Mmphi.rks-gov.net
adobe pdf icon ambientalisti legjislacioni ambienti publikimet
Strategija klimatskih promena (2014-2024): Mmphi.rks-gov.net