Skip to content

IZVORI ZAGAĐENJA VODA

U svetu je manje od 1% vode dostupno za piće. Iako je približno 70% sveta pokriveno vodom, samo 2,5% je slatke vode, od čega je samo oko 1/3 za piće. Ograničeni prirodni vodni resursi takođe su ugroženi zagađenjem.

Neki od izvora zagađenja vode su kisele kiše, otpadne vode iz domaćinstva, pesticidi i đubriva, industrijsko zagađenje, zagađenje iz poljoprivrede i gradsko zagađenje.

Ovaj grant omogućava “Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, a upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) u partnerstvu sa Partneri Albanija za promene i razvoj (PA).