Skip to content

KONSULTIME PUBLIKE: PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MMPH) NR. 17/14 PËR KLASIFIKIM, ETIKETIM DHE PAKETIM TË KIMIKATEVE TË RREZIKSHME

Në platformën e konsultimeve publike Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hapur për konsultime Udhëzimin Administrativ që ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPH) Nr.17/14 për Klasifikimin, Etiketim dhe Paketm te Kimikateve te Rrezikshme