Skip to content

Menaxhimi i Mbeturinave të Ngurta në Kosovë

Në vendin tonë ende mungon menaxhimi i duhur i mbeturinave të ngurta. Kosova nuk ka arritur të përafroj plotësisht kornizën ligjore me acqui të BE-së.

Më poshtë mund të informoheni për të gjeturat e raportit të progresit për mjedis 2020, për menaxhimin e mbeturinave të ngurta.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).