Skip to content

Ngrohja gjatë stinës së dimrit

Përdorimi i biomasës në mënyrë jo adekuate për ngrohje gjatë stinës së dimrit krijon rritje të gazrave serrë. Përdorimi i biomasës duhet të bëhet në proporcion me rritjen vjetore të pyjeve.
Prerja e paregjistruar e pyjeve mund të ndikoj në rritjen e dukurisë së shpyllëzimit.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).