Skip to content

Raporti i Progresit për Mjedis 2020

Edhe pse Kosova ka strategjinë për ujërat 2017-2036 ka mungesë në përafrimin e legjislacionit të ujërave me acquis të BE-së. Përveç mungesës së zbatimit të ligjit të ujërave, Kosova ka pasur progres të limituar.

Në infografikën e mëposhtme janë paraqitur disa nga të gjeturat e raportit të progresit për mjedis 2020 për ujërat.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP) . Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).