Skip to content

Rimëkëmbja është e gjelbër!

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë plan i përbashkët i veprimit për njerëzit, planetin dhe prosperitetin.

Në këtë infografikë janë paraqitur OZHQ-të të cilat ndërlidhen më së shumti me mbrojtjen e mjedisit.
Mbrojtja e planetit nga degradimi duhet menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme duke ndërmarrë veprime për ndryshimet klimatike, energjinë e pastër, jetën në tokë dhe ruajtjen e ujit.

 

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/

Norwegian Embassy in Prishtina

, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development

Partners Albania for Change and Development

(PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/

Institute for Development Policy (INDEP)

. Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).