Skip to content

Zonat e Mbrojtura të Natyrës në Kosovë

Sipas Ligjit Nr. 02/L-18 Për Mbrojtjen e Natyrës, Neni 21 i të cilit përkufizon se “Zonë e mbrojtur e natyrës është zonë e shpallur me qëllim të mbrojtjes dhe përkujdesjes së biodiversitetit, peizazheve, karakteristikave natyrore dhe trashëgimisë kulturore dhe për ofrimin e menaxhimit efektiv përmes mjeteve juridike dhe mjeteve të tjera.”, në Kosovë dalin si zona të mbrojtura pothuaj 9 mijë Ha.

Ligji obligon që këto zona të mbrohen, por gjendja e tyre në realitet nuk përkon me obligimet ligjore. Mungon gjithashtu edhe një monitorim i vazhdueshëm i gjendjes së këtyre zonave të mbrojtura me ligj.

Çka mund të bësh ti?

Ndihmo në ruajtjen e natyrës.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar
nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).