KONSULTIME PUBLIKE: PROJEKT UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MMPH) NR. 17/14 PËR KLASIFIKIM, ETIKETIM DHE PAKETIM TË KIMIKATEVE TË RREZIKSHME

Në platformën e konsultimeve publike Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka hapur për konsultime Udhëzimin Administrativ që ka për qëllim ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPH) Nr.17/14 për Klasifikimin, Etiketim dhe Paketm te Kimikateve te Rrezikshme

Platforma e Sistemit Informativ të ujërave të Kosovës

Sistemi Informativ Ujor (SIU) është databazë shtetërore për qeverisje me të dhënat e përgjithëshme mbi resurset ujore të shtetit. Ky sistem ka për qellim të mundësoj ruajtjen, përpunimin dhe prezantimin e dokumentacionit bazë të të dhënave ekzistuese dhe të dhënave të grumbulluara në vazhdimësi nga terreni për ujërat e shfrytëzueshëm të Republikës së Kosovës.
Republika e Kosovës me të gjitha administratat shtetërore ka përjetuar dhe vazhdon të ketë ndryshime rrënjësorë në mënyren se si organizohet puna, veçanarisht të dhënat nga sektorë të ndryshëm, duke filluar nga regjistri i popullsisë, pronave, minierave dhe të dhëna të tjera statistikore me rëndësi jetike. Edhe ujrat e shtetit tash e kanë një platformë institucionale dhe rregullative e cila përbëhet nga 11 komponente të cilat konceptualisht e përbëjnë Kadastrin e Ujërave. Sistemi do të sigurojë funksionimin e tri shtyllave kryesore në nivel kombëtar:

  • Gjenerimin e të dhënave;
  • Grumbullimin, përpunimin, analizimin dhe validimin e të dhënave;
  • Ndërlidhjen e të dhënave tekstuale dhe grafike në formë fizike dhe elektronike (word, exel, access, shapefile/softwer GIS etj).

Sistemi Informativ Ujor është modern dhe ofron ruajtjen e sigurtë të të dhënave. Sistemi ka një strukturë të avancuar enkriptimi të të dhënave, e cila e mbron nga tentimet ilegale të përdoruesve të jashtëm. Leja për çasje në sistem, ipet vetëm nga përsonat me autorizim. Sistemi është i dizajnuar t’i ruaj të dhënat për përdorime të ardhëshme përmes të cilit autoritetet përkatëse mund të bëjnë vendim-planifikime në ndërtim të infrastrukturës së nevojshme në terren, licencim të palëve të interesit, dhe monitorim ekologjik të mjedisit.

Përdoruesit e jashtëm mund të kenë çasje vetëm në gjeoportalin ujor, përmes të cilit mund të shihet shtrirja gjeohapsinore e ujrave të kategorive të ndryshme.
Si përfundim, vlenë të përmendet që sistemi mbështetë të gjitha llojet e paisjeve si, telefona të mençur, tablet, apo kompjuter në mënyrë që të ju ofroj përdoruesve mundësi për çasje në çdo kohë. Në anën tjetër ndërveprimi me aplikacion është i lehtë dhe i kuptueshëm falë dizajnit interaktiv

marrë nga: https://siu.rks-gov.net/About/WIS

Llojet e mbeturinave të ricikluara

Llojet e mbeturinave te ricikluara
Menaxhimi i mbeturinave vazhdon të jetë problematike për vendin tonë. Gjenerimi i mbeturinave për kokë banori është në rritje, në vitin 2019 vlerësohet se ka qenë 252.4 kilogram për banorë për një vit. Në anën tjetër numri i deponive ilegale vazhdon të jetë i lartë dhe i pakontrolluar në disa komuna.
Kosova nuk ka një sistem të organizuar për riciklim të mbeturinave.
Në infografikat e paraqitura mëposhtë janë paraqitur gjenerimi, trajtimi dhe riciklimi i mbeturinave në vendin tonë.

Duke investuar në efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtëritshme ju mund të reduktoni shpenzimet mujore të energjisë elektrike dhe ruani mjedisin.Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Menaxhimi i mbeturinave

Menaxhimi i mbeturinave
Menaxhimi i mbeturinave vazhdon të jetë problematike për vendin tonë. Gjenerimi i mbeturinave për kokë banori është në rritje, në vitin 2019 vlerësohet se ka qenë 252.4 kilogram për banorë për një vit. Në anën tjetër numri i deponive ilegale vazhdon të jetë i lartë dhe i pakontrolluar në disa komuna.
Kosova nuk ka një sistem të organizuar për riciklim të mbeturinave.
Në infografikat e paraqitura mëposhtë janë paraqitur gjenerimi, trajtimi dhe riciklimi i mbeturinave në vendin tonë.

Duke investuar në efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtëritshme ju mund të reduktoni shpenzimet mujore të energjisë elektrike dhe ruani mjedisin.Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Mbeturinat

Mbeturinat Ambientalisti.info
Menaxhimi i mbeturinave vazhdon të jetë problematike për vendin tonë. Gjenerimi i mbeturinave për kokë banori është në rritje, në vitin 2019 vlerësohet se ka qenë 252.4 kilogram për banorë për një vit. Në anën tjetër numri i deponive ilegale vazhdon të jetë i lartë dhe i pakontrolluar në disa komuna.
Kosova nuk ka një sistem të organizuar për riciklim të mbeturinave.
Në infografikat e paraqitura mëposhtë janë paraqitur gjenerimi, trajtimi dhe riciklimi i mbeturinave në vendin tonë.

Duke investuar në efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtëritshme ju mund të reduktoni shpenzimet mujore të energjisë elektrike dhe ruani mjedisin.Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Dita Botërore e Energjisë

Dita Boterore e Energjise

Dita Botërore e Energjisë shënohet ndërkombëtarisht më 22 tetor. Kjo ditë ka për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për krijimin dhe implementimin e politikave të nevojshme për rritjen e efiçiencës dhe përdorimin e burimeve të ripërtëritshme.

Këtë vit tema për shënimin e kësaj dite është “Së pari efiçienca e energjisë” dhe “Udhëheqja globale në burimet e ripërtëritshme”.

Duke investuar në efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtëritshme ju mund të reduktoni shpenzimet mujore të energjisë elektrike dhe ruani mjedisin.Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Si të reduktojme gjurmët e karbonit

Si te reduktojme gjurmet e karbonit

Pèrdor mè pak makinèn. Kur èshtè e mundur ec ose pèrdor ndonjè met alternativ.

Perdor LED llamba. Zèvendèsimi i llambave inkandeshente me LED llamba redukton gjurmèt e karbonit pèrafèrsisht 84 kg CO2

Mos pèrdor plastikën. Pèrdorimi i çantave tè pèlhurès ka impakt pozitiv nè mjedis.

Kujdesu pèr natyrèn. Kurdo gè èshtè e mundur mbjell njè dru.

A e keni ditur se mbeturinat ushqimore janë kontribues të mëdhenj në ndryshimet globale dhe klimatike?

A e keni ditur se mbeturinat ushqimore janë kontribues të mëdhenj në ndryshimet globale dhe klimatike

Mbetjet ushqimore janë kontribues të mëdhenj në ndryshimet globale dhe klimatike. Një pjesë e ushqimit tretet në mënyrë anaerobike e cila mund të përdoret për të bërë biogaz, kompostohet, përdoret si ushqim për kafshë një pjesë e madhe përfundon në deponi.

Klikoni në infografikë për të mësuar më shumë rreth kësaj çështje.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

A e dini çka janë gjurmët e karbonit?

A e dini cka jane gjurmet e karbonit
Gjurmët e karbonit tregojnë sasinë e dioksidit të karbonit i cili lirohet në atmosferë. Mënyra e jetesës e gjithsecilit ndikon në rritjen e gjurmëve të karbonit.
Në këtë infografikë mund të informoheni më gjerësisht se çka janë gjurmët e karbonit dhe disa praktika si mund t`a reduktojmë atë.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Agjenda e Gjelbër

Agjenda e Gjelber

Me nënshkrimin e deklaratës mbi Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, vendet janë të përkushtuara për marrjen e disa veprimeve. Me nënshkrimin e deklaratës këto vende janë përkushtuar të zbatojnë veprimet në pesë shtylla që përfshijnë klimën, energjinë, biodiversitetin, ndotjen, bujqësinë e qëndrueshme dhe prodhimin e ushqimit.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Mjedisi i Kosovës 2020

Mjedisi i Kosoves 2020

Rritja e lirimit të gazrave serrë në atmosferë është faktor i rëndësishëm në ndryshimet klimatike. Rritja e lirimit të sasisë së gazrave serrë është rritur në nivel global për 40 % që nga viti 1990 deri në 2020.

Në këtë infografikë është paraqitur trendi dhe emetimet e gazrave serrë sipas kategorive. Këto të dhëna janë marrë nga raporti i treguesve mjedisorë të publikuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit – Mjedisi i Kosovës 2020.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë/ Norwegian Embassy in Prishtina, menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partners Albania for Change and Development (PA) dhe implementuar nga Instituti për Politika Zhvillimore/Institute for Development Policy (INDEP). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Ndotesit Kryesore

Sot po vazhdojmë kampanjen #BashkëPërAjrin me komunën e Drenasit në kuadër të projektit YCFK.
Qëllimi i kësaj kampanje është që të rrisim vetëdijësimin e të gjithë qytetarëve mbi ndotjen e ajrit dhe rëndesinë e ajrit të pastër. Ju mund të jeni agjentë të ndryshimeve pozitive duke u nisur nga shtëpia juaj deri te komuniteti e komuna.

Për të marrë pjesë në kampanjë krejt cka duhet të bëni është:
Të shpërndani postimet tona në profilin tuaj në Facebook, Instagram, apo tjera;
Të theksoni se cka do të ndryshoni në të ardhmen si individ për të ndotur ajrin më pak (qoftë përdorimi me i paktë i veturave, mos pirja e duhanit, përdorimi i transportit urban më shumë, përdorimi më i shpeshtë i ventilimit etj);
Të bëni tag PEN dhe dy e me shumë persona nga shoqeria juaj në mënyrë që edhe ata të shpërndajnë postimin;
Të vendosni hashtag #BashkëPërAjrin#United4Air.